Jump to content

Debugging and Suggestions for new SCOUTER.com


Recommended Posts

That's one area I've never visited. Tried to open it today, I see:

[TABLE=class: forum-list-container stretch]

 

 

[TR=class: forum-item main]

 

[/TR]

 

[TR=class: forum-item main]

 

[TD=class: cell-forum]

[/TD]

 

[/TR]

 

 

[/TABLE]

 

Scouts with Disabilities[/url=http://www.scouter.com/forum/open-discussion-program/scouts-with-disabilities]

Going to Jamboree 2013?[/url=http://www.scouter.com/forum/open-discussion-program/going-to-jamboree-2013]

 

Not sure if there's anything else in there or not.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 356
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Test post. Bold italic underlined text. Different fonts, sizes and colors: bigger, much bigger, smaller, tiny.   Ordered list: Item 1 Item 2 Item 3 Unordered list: Item 1 Item

Test posting link.   Test uploading and inserting an attachment: [ATTACH]n21[/ATTACH]   Insert image from URL:     Net Poufank d'Vioule de, Bänk dann duurch aus et. Dall bléit mé

The speed seems.......      

 • 3 weeks later...

Well, I've poked my head in for the first time in about a month and I am still having the same problems as before. I'm not seeing recent posts. I can look at a topic see that it's been updated in the past day or two, to to it and only see stuff a month or more old. Guess I won't be here much anymore. Kind of hard to have a "conversation" if it takes a month or more before I can see the "most recent" posts.

Link to post
Share on other sites

Test post. Bold italic underlined text. Different fonts, sizes and colors: bigger, much bigger, smaller, tiny.

 

Ordered list:

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list:

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3

Linked text: SCOUTER.

 

Let's quote moxieman:

 

Well, I've poked my head in for the first time in about a month and I am still having the same problems as before. I'm not seeing recent posts. I can look at a topic see that it's been updated in the past day or two, to to it and only see stuff a month or more old. Guess I won't be here much anymore. Kind of hard to have a "conversation" if it takes a month or more before I can see the "most recent" posts.

 

 

Paragraph aligned left:

 

Mir zënter Blummen verstoppen ké, Räis Duerf muerges dir jo, vu laanscht rëschten zwé. Wuel riede mat as, sech jeitzt hun ké, eng Gaas d'wäiss hu. Da gét Hären Engel onser, ons Fläiß Nuechtegall ze. Ze fort d'wäiss méi, fest hannendrun am gét. Ons grouss fergiess ze, gudden geplot den da, en koum onser zënter wat. Nun mä frou hannendrun, Kléder iweral ze nei. Rem d'wäiss d'Kirmes schnéiwäiss et, d'Bëscher d'Meereische oft da, dir um Fielse däischter.

Paragraph aligned right:

 

Mat ménger gemaacht laanscht hu, méi zielen meescht et, wär do grouss Feierwon. Fu derbei Faarwen Poufank zum, rei ston durch verstoppen ze, ke duerch laacht rem. Hierz Hémecht löschteg de dat, zënne dämpen Klarinett ze dir, si räich d'Margréitchen wär. Gei da alle Minutt, wa Wand rout blëtzen rou. Esou Fielse bessert do der, fort jeitzt Plett'len wee ke. Muerges d'Lëtzebuerger fu gét.

Centered text:

 

Hierz Plett'len no rem, Hunn onser d'Natur rou hu. Sin räich Hemecht d'Natur en, de aus zënne Keppchen. As kille Margréitchen net, dénen derfir nozegon et hin. Onser d'Kirmes mä oft. Vu den hale iwer. Dall ugedon jo wee, schlon néierens do ech, gebotzt Fletschen si hun. Koum Kaffi gudden get de. Op zum wait Fréijor Nuechtegall. Ze dem Räis räich Kirmesdag, dén ma'n bleiwe et. Feld goung do sin, net schléit Poufank un, ké wielen meescht d'Kanner nun. Frou méngem rëm jo.

 

 

 

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Test posting link.

 

Test uploading and inserting an attachment: [ATTACH]n21[/ATTACH]

 

Insert image from URL:

 

469x264.jpg

 

Net Poufank d'Vioule de, Bänk dann duurch aus et. Dall bléit méngem de sou, gewëss laanscht mä hie, hie Hären d'Welt blëtzen do. Um spilt iwerall sin, si welle zënter gesiess méi. Dir ze Dauschen däischter Milliounen. Fort fergiess get da, den um d'Wéën blénken Keppchen, wa vill bléit ons. Jo gutt wuel Plett'len sou, hun wäit denkt d'Natur ze.

 

Da hir Feld duerch iw'rem. Dir op stolz geplot prächteg, ze rem welle d'Stroos. Ass Kënnt d'Hiezer Klarinett en. Da wait Mier rëschten vun, ze zum onser éiweg hinnen. Dén huet alle d'Mier no, sinn weisen kommen och am.

 

En Hämmel derbei oft, Haus genuch d'Kàchen ech um. Haus Mecht jo dén. Ze hir Hierz d'wäiss, gin ké drem Duerf. Dan Well erem um, huet voll goung ons no.

 

 

...

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Yay forum update! Loving the look of it (much neater imo), trying to see if I can find anything buggy while poking around. Comments to replies seem to have disappeared (unless I'm looking in the wrong area) but other than that I haven't noticed anything else.

Link to post
Share on other sites
 • Administrators
Test posting link.

 

Test uploading and inserting an attachment: [ATTACH]n21[/ATTACH]

 

Insert image from URL:

 

469x264.jpg

 

Net Poufank d'Vioule de, Bänk dann duurch aus et. Dall bléit méngem de sou, gewëss laanscht mä hie, hie Hären d'Welt blëtzen do. Um spilt iwerall sin, si welle zënter gesiess méi. Dir ze Dauschen däischter Milliounen. Fort fergiess get da, den um d'Wéën blénken Keppchen, wa vill bléit ons. Jo gutt wuel Plett'len sou, hun wäit denkt d'Natur ze.

 

Da hir Feld duerch iw'rem. Dir op stolz geplot prächteg, ze rem welle d'Stroos. Ass Kënnt d'Hiezer Klarinett en. Da wait Mier rëschten vun, ze zum onser éiweg hinnen. Dén huet alle d'Mier no, sinn weisen kommen och am.

 

En Hämmel derbei oft, Haus genuch d'Kàchen ech um. Haus Mecht jo dén. Ze hir Hierz d'wäiss, gin ké drem Duerf. Dan Well erem um, huet voll goung ons no.

 

 

...

Test comment
Link to post
Share on other sites
Test post. Bold italic underlined text. Different fonts' date=' sizes and colors: bigger, much bigger, smaller, tiny.

Ordered list:

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list:

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3

Linked text: SCOUTER.

Let's quote moxieman:

Well, I've poked my head in for the first time in about a month and I am still having the same problems as before. I'm not seeing recent posts. I can look at a topic see that it's been updated in the past day or two, to to it and only see stuff a month or more old. Guess I won't be here much anymore. Kind of hard to have a "conversation" if it takes a month or more before I can see the "most recent" posts.

Paragraph aligned left:

Mir zënter Blummen verstoppen ké, Räis Duerf muerges dir jo, vu laanscht rëschten zwé. Wuel riede mat as, sech jeitzt hun ké, eng Gaas d'wäiss hu. Da gét Hären Engel onser, ons Fläiß Nuechtegall ze. Ze fort d'wäiss méi, fest hannendrun am gét. Ons grouss fergiess ze, gudden geplot den da, en koum onser zënter wat. Nun mä frou hannendrun, Kléder iweral ze nei. Rem d'wäiss d'Kirmes schnéiwäiss et, d'Bëscher d'Meereische oft da, dir um Fielse däischter.

Paragraph aligned right:

Mat ménger gemaacht laanscht hu, méi zielen meescht et, wär do grouss Feierwon. Fu derbei Faarwen Poufank zum, rei ston durch verstoppen ze, ke duerch laacht rem. Hierz Hémecht löschteg de dat, zënne dämpen Klarinett ze dir, si räich d'Margréitchen wär. Gei da alle Minutt, wa Wand rout blëtzen rou. Esou Fielse bessert do der, fort jeitzt Plett'len wee ke. Muerges d'Lëtzebuerger fu gét.

Centered text:

Hierz Plett'len no rem, Hunn onser d'Natur rou hu. Sin räich Hemecht d'Natur en, de aus zënne Keppchen. As kille Margréitchen net, dénen derfir nozegon et hin. Onser d'Kirmes mä oft. Vu den hale iwer. Dall ugedon jo wee, schlon néierens do ech, gebotzt Fletschen si hun. Koum Kaffi gudden get de. Op zum wait Fréijor Nuechtegall. Ze dem Räis räich Kirmesdag, dén ma'n bleiwe et. Feld goung do sin, net schléit Poufank un, ké wielen meescht d'Kanner nun. Frou méngem rëm jo.

 

By George, I think you've got it!!!

Link to post
Share on other sites
Yay forum update! Loving the look of it (much neater imo), trying to see if I can find anything buggy while poking around. Comments to replies seem to have disappeared (unless I'm looking in the wrong area) but other than that I haven't noticed anything else.
Hi Faith, thanks for your observation! This has been fixed and the comments to replies are back now.
Link to post
Share on other sites

For sure. I'm sure he's pulling his hair out over this one....

But it sure seems to be acting much better this week. maybe not perfect, but I'm able to post and I'm seeing activity.

 

Not that it probably will help matters now that this is so deep here, but I frequent a forum, well actually a group of them, that works great

http://rvitch.com/

http://www.popupexplorer.com/

and several other RV related forums that all interact.

If your interest is Travel Trailer, there's a portal. Interest in Motorcycle towables, there's a portal for that

pop-up campers, yep

I think they have them for tents and several others too.

Basically one big group that splits out into different sub-interests....

Whatever forum software they use is great!

Link to post
Share on other sites
Yay forum update! Loving the look of it (much neater imo), trying to see if I can find anything buggy while poking around. Comments to replies seem to have disappeared (unless I'm looking in the wrong area) but other than that I haven't noticed anything else.
Awesome! Thanks so much :)
Link to post
Share on other sites

It is surprising to me this version of vBulletin has so many problems. Numerous other forums use vBulletin and it works seamlessly. I'll check back in from time to time, but for now, following threads and commenting is too much trouble. Is it just a tablet issue?

Link to post
Share on other sites

I tried to post 4 times, succeeded once. Had a Memorial Day message and photo to post and the error I received was something about an "Empty Response". I see recent posts but can't get to them, no matter if I use filter, topic, and user profile. Running Win 7 Pro and Firefox 21.0 and this is the only online forum that I have posting and search problems.

 

Well let us see if this posts.

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...